شورای سیاستگذاری 
دکتر مسعود تابش
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
رئیس شورای سیاستگذاری همایش
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
   
دکتر مجتبی اردستانی
استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت:https://profile.ut.ac.ir/~ardestan
پست الکترونیکی:ardestan@ut.ac.ir
   
دکتر ناصر مهردادی
استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
دبیر همایش و رئیس دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران
وب سایت:https://profile.ut.ac.ir/~mehrdadi
پست الکترونیکی:mehrdadi@ut.ac.ir
   
دکتر محمد حسین نیک سخن
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
دبیر علمی همایش
وب سایت:https://env.ut.ac.ir/~niksokhan
پست الکترونیکی:niksokhan@ut.ac.ir
   
دکتر علیرضا بازارگان
استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 
دبیر اجرایی همایش
وب سایت:https://profile.ut.ac.ir/~alireza.bazargan
پست الکترونیکی:alireza.bazargan@ut.ac.ir
   
  دکتر سارا نظیف
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
عضو هیات مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران
وب سایت:https://rtis2.ut.ac.ir/cv/snazif
پست الکترونیکی: snazif@ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر مسعود تابش
رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
مهندس علی اصغر قانع
مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghane [at] nww.ir
 
 
 
 
 
دکتر حمیدرضا صفوی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: hasafavi.iut.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر علی ترابیان
استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/atorabi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: atorabi [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر غلامرضا نبی بیدهندی                                                                                                                                                        
استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران                                                                                                         
وب سایت: https://profile.ut.ac.ir/~ghhendi
پست الکترونیکی: ghhendi@ut.ac.ir
 
دکتر بهنوش امین زاده گوهرریزی                                                                                                                                    
استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 
وب سایت: https://profile.ut.ac.ir/~bamin 
پست الکترونیکی: bamin@ut.ac.ir
 
دکتر مجید بغدادی                                                                                                                                                    
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: https://profile.ut.ac.ir/~m.baghdadi
پست الکترونیکی: m.baghdadi@ut.ac.ir

 

دکتر محمدحسین نیک سخن                                                                                                                                                     
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران                                                                                                                    
وب سایت: https://env.ut.ac.ir/~niksokhan
پست الکترونیکی: niksokhan@ut.ac.ir

 

دکتر ناصر طالب بیدختی                                                                                                                                  
استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: nassertaleb@gmail.com
 
دکتر جابر سلطانی                                                                                                                                          
استادیار گروه آموزشی مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/jsoltani
پست الکترونیکی: jsoltani@ut.ac.ir
 
دکتر علیرضا پرداختی                                                                                                                                     
استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
وب سایت: https://profile.ut.ac.ir/~alirezap
پست الکترونیکی: alirezap@ut.ac.ir
 
دکتر شروین جمشیدی                                                                                                                                                
استادیاردانشگاه اصفهان
وب سایت: https://engold.ui.ac.ir/~sh.jamshidi/
پست الکترونیکی: sh.jamshidi@eng.ui.ac.ir
 
دکتر سارا نظیف
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/snazif
پست الکترونیکی: snazif [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر زهرا اکبری
دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zakbary [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر رضا غیاثی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/rghiassi
پست الکترونیکی: rghiassi [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر محمدرضا مهرنیا
استاد دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mmehrnia
پست الکترونیکی: mmehrnia [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: vosoughi [at] sharif.edu
 
 
 
 
دکتر احمد ابریشم‌چی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: ahmad.abrishamchi [at] gmail.com
 
 
 
 
دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/pages/profiles.aspx?proffid=392194
پست الکترونیکی: m_jalili [at] sbu.ac.ir
 
 
 
 
دکتر مجتبی فاضلی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_fazeli [at] sbu.ac.ir
 
 
 
 
دکتر فرشید پژوم شریعتی
استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
وب سایت: faculty.srbiau.ac.ir/f-pajoum/fa
پست الکترونیکی: pajoum [at] srbiau.ac.ir
 
 
 
 
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: simnasseri [at] hotmail.com
 
 
 
 
دکتر بیژن بینا
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: bbina123 [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر افشین تکدستان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
پست الکترونیکی: takdastan [at] ajums.ac.ir
 
 
 
 
مهندس عباس پیراینده
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
وب سایت: wwcerd.com/conect/index.html
پست الکترونیکی: info [at] wwcerd.com
 
 
 
 
دکتر میلاد لطیفی علویجه
شرکت آب و فاضلاب استان تهران و بازرس انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: milad.latifi [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
مهندس حمیدرضا هنری
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران و بازرس انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: hamidrezahonari [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر عبدالمهدی میرسپاسی
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران
پست الکترونیکی: mehdimirsepassi [at] gmail.com
 
 
 
 
دکتر کاوه حریری اصلی
شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: hariri_k [at] yahoo.com
 
 
 
 
مهندس علی سیدزاده
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: seyedzadeh56 [at] gmail.com
 
 
 
 
مهندس عزیزالله مبینی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: mobini [at] nww.ir
 
 
 
 
دکتر ستار صالحی
استادیار دانشگاه آزاد گرمسار و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: sattar.salehi61 [at] yahoo.com
 
 
 
 
مهندس علی اکبر غزلی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: ghazali56 [at] gmail.com
 
 
 
 
دکتر عباس اکبرزاده
عضو هیئت علمی و مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
وب سایت: abbasakbarzadeh.blogfa.com/
پست الکترونیکی: abbasakbarzadeh [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر علیرضا حسن اقلی
وزارت جهاد کشاورزی و عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: arho49 [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر محمدحسین صراف زاده
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/sarrafzdh
پست الکترونیکی: sarrafzdh [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
مهندس محمد عبدالله زاده
شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب استان تهران و عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: abdollahzadeh.278 [at] gmail.com
 
 
 
 
دکتر احمدرضا محمدی ده چشمه
شرکت آب و فاضلاب استان تهران و عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: armohammadi [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر حسین نایب
مهندس مشاور و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
پست الکترونیکی: pirnia.nayeb [at] gmail.com
 
 
 
 
مهندس بهنام وکیلی
مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: vakili [at] nww.ir
 
 
 
 
دکتر بهمن یارقلی
استادیار گروه آبیاری و زه‌کشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی
پست الکترونیکی: yar_bahman [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر محمد قاسمیان
عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
پست الکترونیکی: ghasemian [at] hltj.mui.ac.ir
 
 
 
 
دکتر علی یوسفی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
وب سایت: ayousefi.iut.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: ayousefi [at] cc.iut.ac.ir
 
 
 
 
دکتر مهتاب باغبان
شرکت آب و فاضلاب استان تهران و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: baghebanmahtab [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر جلال حسن
عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: jalalhassan [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
مهندس غلامرضا شقاقی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: greza80 [at] yahoo.com
 
 
 
 
دکتر میترا غلامی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: gholamim [at] iums.ac.ir
 
 
 
 
مهندس مجید قنادی
شرکت آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghannadi48 [at] gmail.com
 
 
 
 
دکتر سید حسین سجادی‌فر
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
پست الکترونیکی: sajadi [at] scu.ac.ir
 
دکتر محمد کارآموز                                                                                                                                              
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

پست الکترونیکی: karamouz@ut.ac.ir

دکتر رضا کراچیان                                                                                                                                              
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kerachian@ut.ac.ir
دکتر عباس روزبهانی                                                                                                                                           
دانشیار گروه مهندسی آبیاری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: roozbahany@ut.ac.ir
دکتر عبدالمجید لیاقت                                                                                                                                            
استاد گروه مهندسی آبیاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: aliaghat@ut.ac.ir
دکتر صلاح کوچک زاده                                                                                                                                         
استاد گروه مهندسی آبیاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: skzadeh@ut.ac.ir
دکتر حامد ابراهیمیان                                                                                                                                            
دانشیار گروه مهندسی آبیاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ebrahimian@ut.ac.ir
دکتر مهدی قراباغی                                                                                                                                             
دانشیار دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: gharabaghi@ut.ac.ir
دکتر محسن ناصری                                                                                                                                             
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mnasseri@ut.ac.ir
دکتر رضا ضرغامی                                                                                                                                             
استاد دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:rzarghami@ut.ac.ir
دکتر امین سارنگ                                                                                                                                              
استادیار دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sarang@ut.ac.ir
دکترعبدالرضا کرباسی                                                                                                                                          
استاد دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: akarbasi@ut.ac.ir
دکتر محمدرضا مجدزاده طباطبایی                                                                                                                              
استادیار دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: 
دکتر امید توکلی                                                                                                                                                 
استادیار دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: otavakoli@ut.ac.ir