آخرین مهلت ارسال مقالات کامل   15 مهرماه 1400

تاریخ شروع همایش    9 آذر 1400

تاریخ پایان همایش     11 آذر 1400