1. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وهشت (آبان ۱۴۰۰)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وهشت (آبان ۱۴۰۰)
2. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وهفت (مهر ۱۴۰۰)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وهفت (مهر ۱۴۰۰)
3. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وشش (شهریور ۱۴۰۰)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وشش (شهریور ۱۴۰۰)
4. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وپنج (مرداد ۱۴۰۰)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وپنج (مرداد ۱۴۰۰)
5. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وچهار (تیر ۱۴۰۰)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وچهار (تیر ۱۴۰۰)
6. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وسه (خرداد ۱۴۰۰)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌وسه (خرداد ۱۴۰۰)
7. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌ودو (اردیبهشت ۱۴۰۰)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌ودو (اردیبهشت ۱۴۰۰)
8. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌ویک (فروردین ۱۴۰۰)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌ویک (فروردین ۱۴۰۰)
9. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت (اسفند 99)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت (اسفند 99)