زمانبندی ارائه های شفاهی مقالات مطابق اتاق های زیر می باشد.

 

=====جهت وارد شدن به هر اتاق روی عکس مربوطه کلیک کنید.=====

 

               اتاق های ارائه شفاهی سه شنبه 9 آذر 1400       ساعت 15:30 تا 17                                          


 

                    اتاق های ارائه شفاهی چهارشنبه 10 آذر 1400          ساعت 8:30 تا 10