الف) مدیریت مصرف آب

 

1- روشهای مهندسی (کاهنده های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و ...)

2- دیدگاههای فرهنگی (آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و ...)

3- دیدگاههای اقتصادی (اقتصاد آب، قیمت گذاری، مدیریت تعرفه و... )

4- الزامات قانونی و مدیریتی (مباحث نظام مهندسی، جریمه و تشویق، قراردادها و برون سپاری، حاشیه نشینی، مدیریت مصرف در شرایط بحرانی، آسیب شناسی و ...)

 

ب) هدررفت

 

1- هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب

1-1- مدیریت نشت (روشهای جدید نشت یابی، اقتصاد نشت، مدیریت فشار، استقرار DMA، قراردادهای نشت یابی، تامین مالی، برون سپاری و ...)

1-2- مدیریت حوادث و اتفاقات (رفع حوادث، قراردادها و ...)

1-3- بازسازی، تعویض و تعمیر شبکه ها

1-4- سرریز مخازن

1-5- تجهیزات و شیرآلات جدید

 

2- هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب

2-1- کنتور و دبی سنج‎‎ها، قرائت کنتورها، خطاهای اندازه گیری، مدیریتی و بهره برداری

2-2- اتصالات غیرمجاز (روشهای شناسایی، راه‎کارهای فرهنگی، راه‎کارهای قانونی، قراردادها و برون سپاری ...)

 

3- مصارف مجاز بدون درآمد

3-1- مصارف آب در تاسیسات و تصفیه خانه ها

3-2- شستشوی شبکه و مخازن

 

4- مدیریت هوشمند شبکههای توزیع آب

4-1- تله متری و اسکادا

4-2- مدلسازی و نرم افزارها

4-3- کاربرد GIS

4-4- مدیریت انرژی

4-5- مدیریت کیفیت

 

5- کاهش مصرف و ارتقای بهره وری آب در بخش صنعت

 

5-1- بکارگیری فناوری پینچ آبی به منظور کاهش مصرف آب در صنایع

5-2- بهینه سازی شبکه آب و فاضلاب در صنایع

5-3- سنتز شبکه آب و فاضلاب صنایع (Water Network Synthesis)

5-4- نقش سیستم های کنترلی و ابزار دقیق در کاهش مصرف آب و پیشگیری از هدر رفت در صنایع

 

ج) بازیافت

 

1- پیوند آب-انرژی در بازیافت پساب

1-1- تحلیل چرخه عمر سیستمهای بازیافت پساب

1-2- راهکارهای تولید انرژی در فرآیند بازیافت پساب

1-3- توسعه روشهای با حداقل مصرف انرژی به منظور بازیافت پساب

1-4-  الزامات پیاده سازی رویکرد  کاهش، بازاستفاده و بازیافت (3R: Reduce, Reuse, Recovery) در صنایع

 

2 فناوریهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب

2-1- توسعه فناوریهای ساده بازیافت پساب در مناطق روستایی و جوامع کوچک

2-2- بومی سازی فرآیندهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب

 

3- پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی

3-1- ابزارهای اندازه‌گیری جریان پساب

3-2- شاخصهای کیفی در ارزیابی  بازیافت پساب

3-3- دستورالعمل پایش کیفیت در بازیافت پساب

3-4- آیین نامه های پایش کمی و کیفی بازیافت پساب

 

4- استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن

4-1- مخاطرات ناشی از استفاده از پساب

4-2- نقش آموزش و فرهنگسازی در استفاده ایمن از پساب

4-3- تحلیل ریسک استفاده از پساب در مصارف مختلف و اولویت بندی گزینه های مصرف

4-4- روشهای مدیریت ریسک استفاده از پساب

 

5- مدیریت فاضلاب و پسماند حاصل از فرایندهای بازیافت

5-1- بازیافت پسماندهای جامد با ارزش

5-2- مصرف پسماند بازیافت به عنوان سوخت و ماده پرکننده

5-3- روشهای تولید انرژی از فرآیند بازیافت پساب

5-4- روشهای مدیریت فاضلاب تولیدی در فرآیند بازیافت پساب

5-5- راهکارهای دستیابی به حداقل پساب در فرایندهای تصفیه (Zero Liquid Discharge)

 

6- مدیریت و بازیافت زهابهای کشاورزی

6-1- مصارف ممکن برای زهابهای کشاورزی

6-2-روشهای مدیریت و بازیافت زهاب کشاورزی

6-3- تحلیل اقتصادی و فنی گزینه های مصرف دوباره زهاب کشاورزی

6-4- اثرات بازیافت زهاب کشاورزی بر کیفیت منابع آب، خاک و محصولات تولیدی

6-5- بررسی روش طبیعی تصفیه  پساب و شیرین سازی  منابع آب لب شور جهت مصرف کشاورزی

 

7- رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در مدیریت مصرف و استفاده از پساب

7-1- تحلیل اقتصادی گزینه های مختلف بازیافت پساب

7-2- چالش های اجتماعی در پذیرش استفاده دوباره از آب

7-3- الزامات آموزش و فرهنگسازی به منظور مصرف ایمن پساب

7-4- الزامات قانونی در فرآیند بازیافت پساب و خلاهای موجود

13-5- نقش تعرفه در کاهش مصرف آب

7-6 خلاء های قانونی برای کاهش هدررفت ظاهری و واقعی

7-7- نقش آموزش، فرهنگ و تبلیغات در کاهش مصرف آب

7-8- چالش های اجتماعی در کاهش هدررفت آب

 

8- فناوریهای نو در حوزه بازیافت

 

9- استانداردها و ضوابط کمی و کیفی آب و فاضلاب

9-1- نقاط ضعف و قوت استانداردهای موجود

9-2- بازنگری و بومی سازی استانداردها

9-3- تدوین استانداردهای جدید


 

د) مدیریت کیفیت آب

 

1- برنامه ایمنی آب

 

2- ارزیابی و آسیب شناسی روشهای جایگزین در مدیریت کیفیت آب (دستگاه تصفیه خانگی، آب بسته بندی، سیستم دوگانه و...)

 

3- مدیریت و راهبری تصفیه خانه های آب

3-1- چالشهای تصفیه آب

3-2- چالشهای تصفیه خانه های آب ایران و روشهای ارتقای عملکرد تصفیه خانه ها

3-3- روشها و فناوریهای نوین در تصفیه آب

3-4- روش های نیترات زدایی، حذف فلزات سنگین و  کاهش شوری، کدورت آب­ و حذف بو

 

4- تاثیرات زیست محیطی  پساب دستگاهای آب شیرین بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقه محل تخلیه آنها

 

5- تاثیر تغییرات اقلیم بر کمیت و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی

 

6- مدیریت هوشمند کیفیت آب

6-1- استفاده از سنسورها و سیستمهای GIS و اسکادا

6-2-- استفاده از فن آوری های نوین در تصفیه و کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

6-3- چالشهای رویکردهای نوین استفاده از آب‎های نامتعارف، آب انبارها و آب‌های لب‌شور از نظر کیفیت آب

6-4- مدلسازی کیفی شبکه های توزیع آب و منابع آب سطحی و زیرزمینی

 

7- اثر ویروس کرونا بر آب و پساب

7-1- بررسی حضور کرونا ویروس در پساب با توجه به فرایند های تصفیه فاضلاب

 

8- پایش کیفی اکوسیستمها

8-1- راههای جلوگیری از زوال کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

8-2- استفاده از بیو سنسورها (موجودات زنده مانند قورباغه، جلبک و ماهی) در ورودی آب خام تصفیه خانه ها برای شناسایی سموم و مواد آلی آلاینده

 

9- آلاینده های ویژه و نوظهور در آب آشامیدنی و پساب

 

10- اقتصاد و کیفیت آب