لیست مقالات پذیرفته شده در همایش

جهت مشاهده نحوه ارائه مقالات از طریق لینک های زیر اقدام کنید.

نحوه ارائه مقالات شفاهی


نحوه ارائه مقالات پوستری 


کد مقالاتی که به صورت شفاهی در همایش پذیرفته شده است.
1000-IWWA    1072-IWWA    1176-IWWA   1255-IWWA   1339-IWWA   1438-IWWA
1001-IWWA    1074-IWWA    1177-IWWA   1266-IWWA   1342-IWWA   1440-IWWA
1011-IWWA   1077-IWWA    1182-IWWA    1272-IWWA   1344-IWWA   1441-IWWA
1012-IWWA   1081-IWWA   1183-IWWA   1281-IWWA   1345-IWWA   1445-IWWA
1013-IWWA   1085-IWWA   1184-IWWA   1285-IWWA   1354-IWWA   1456-IWWA
1020-IWWA   1086-IWWA   1186-IWWA   1287-IWWA   1367-IWWA   1457-IWWA
1021-IWWA   1093-IWWA   1188-IWWA    1292-IWWA   1370-IWWA   1467-IWWA
1022-IWWA   1096-IWWA    1192-IWWA   1294-IWWA   1372-IWWA   1480-IWWA
1024-IWWA   1101-IWWA   1204-IWWA   1297-IWWA   1374-IWWA    IWWA-1510
1025-IWWA   1112-IWWA   1210-IWWA   1302-IWWA   1385-IWWA    IWWA-1511
1028-IWWA   1113-IWWA   1212-IWWA   1304-IWWA   1392-IWWA    IWWA-1520
1036-IWWA    1114-IWWA    1213-IWWA   1307-IWWA   1398-IWWA    
1037-IWWA   1117-IWWA   1215-IWWA   1312-IWWA   1399-IWWA    
1039-IWWA   1126-IWWA   1217-IWWA   1317-IWWA   1400-IWWA    
1044-IWWA    1148-IWWA    1222-IWWA   1321-IWWA   1407-IWWA    
1051-IWWA   1150-IWWA   1223-IWWA   1323-IWWA   1409-IWWA    
1055-IWWA    1152-IWWA   1224-IWWA   1325-IWWA   1416-IWWA    
1057-IWWA   1154-IWWA    1228-IWWA   1329-IWWA   1417-IWWA    
1059-IWWA   1168-IWWA   1231-IWWA   1330-IWWA   1434-IWWA    
1064-IWWA   1174-IWWA   1233-IWWA    1334-IWWA   1436-IWWA    

 

 

 

کد مقالاتی که به صورت پوستری در همایش پذیرفته شده است.
1002-IWWA   1069-IWWA   1141-IWWA   1211-IWWA   1308-IWWA   1391-IWWA   1459-IWWA
1003-IWWA   1070-IWWA   1143-IWWA   1220-IWWA   1310-IWWA   1401-IWWA    
1004-IWWA   1073-IWWA   1146-IWWA   1226-IWWA   1328-IWWA   1402-IWWA   1465-IWWA
1006-IWWA   1075-IWWA   1147-IWWA   1229-IWWA   1333-IWWA   1403-IWWA   1470-IWWA
1007-IWWA   1079-IWWA   1149-IWWA   1232-IWWA   1335-IWWA   1404-IWWA   1471-IWWA
1008-IWWA   1082-IWWA   1151-IWWA   1234-IWWA   1336-IWWA   1405-IWWA   1472-IWWA
1009-IWWA   1083-IWWA   1156-IWWA   1235-IWWA   1337-IWWA   1406-IWWA   1483-IWWA
1010-IWWA   1087-IWWA   1159-IWWA   1238-IWWA   1338-IWWA       1486-IWWA
1014-IWWA   1088-IWWA   1160-IWWA   1242-IWWA   1340-IWWA   1413-IWWA   1487-IWWA
1015-IWWA   1089-IWWA   1162-IWWA   1245-IWWA   1347-IWWA   1414-IWWA   1488-IWWA
1018-IWWA   1090-IWWA   1164-IWWA   1256-IWWA   1348-IWWA   1419-IWWA   1489-IWWA
1023-IWWA   1091-IWWA   1165-IWWA   1257-IWWA   1349-IWWA   1420-IWWA   1490-IWWA
1026-IWWA   1094-IWWA   1167-IWWA   1258-IWWA   1351-IWWA   1421-IWWA   1491-IWWA
1034-IWWA   1095-IWWA   1173-IWWA   1262-IWWA   1356-IWWA   1422-IWWA   1492-IWWA
1035-IWWA   1097-IWWA   1175-IWWA   1265-IWWA   1359-IWWA   1423-IWWA   1493-IWWA
1038-IWWA   1099-IWWA   1178-IWWA   1267-IWWA   1360-IWWA   1424-IWWA   1494-IWWA
1041-IWWA   1102-IWWA   1180-IWWA   1268-IWWA   1361-IWWA   1425-IWWA   1496-IWWA
1042-IWWA   1103-IWWA   1181-IWWA   1269-IWWA   1363-IWWA   1427-IWWA   1497-IWWA
1043-IWWA   1104-IWWA   1189-IWWA   1270-IWWA   1364-IWWA   1428-IWWA   1498-IWWA
1048-IWWA   1105-IWWA   1190-IWWA   1271-IWWA   1368-IWWA   1429-IWWA   1500-IWWA
1049-IWWA   1107-IWWA   1191-IWWA  

IWWA-1273

1274-IWWA

  1369-IWWA   1430-IWWA   1501-IWWA
1053-IWWA   1111-IWWA   1193-IWWA   1276-IWWA   1371-IWWA   1432-IWWA   1502-IWWA
1054-IWWA   1121-IWWA   1194-IWWA   1278-IWWA   1376-IWWA   1439-IWWA  

IWWA-1504

1507-IWWA

IWWA-1509

1056-IWWA   1123-IWWA   1195-IWWA   1279-IWWA   1378-IWWA   1442-IWWA   1512-IWWA
1061-IWWA   1124-IWWA   1197-IWWA   1282-IWWA   1381-IWWA   1443-IWWA   1513-IWWA
1063-IWWA   1134-IWWA   1199-IWWA   1283-IWWA   1382-IWWA   1447-IWWA  

IWWA-1514

IWWA-1515

1516-IWWA

1065-IWWA   1137-IWWA   1205-IWWA   1286-IWWA   1383-IWWA   1450-IWWA  

IWWA-1517

 IWWA-1518

1066-IWWA   1138-IWWA   1208-IWWA   1288-IWWA   1387-IWWA   1452-IWWA  

IWWA-1519

IWWA-1521

1067-IWWA   1139-IWWA       1289-IWWA   1390-IWWA  

IWWA-1455

 

IWWA-1523

 IWWA-1524