جهت ارسال و پیگیری مقالات، ابتدا باید در سایت همایش ثبت نام کرده و پس از وارد شدن به صفحه شخصی در قسمت ارسال و پیگیری مقاله، مقالات خود را بارگزاری کنید.