لینک ورود به اتاق:

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/conference-hall

 

 

 

دکتر علی سلاجقه

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست


دکتر مهدی فکور ثقیه

معاون پژوهشی دانشگاه تهران

 

 

Professor Dragan Savic

KWR Water, University of Exeter and Universiti of Kebangsaan, Malaysia

 

 

Dr Itzel Marquez

Central Michigan University

 

 

Dr Leila Karimi

University of Arizona

 

 

Professor Lucas Meili

Federal University of Alagoas, Brazil